Stavba parku Střed se blíží k dokončení. Bude se vybírat provozovatel kavárny, slavnostní otevření se plánuje na jaro

Park Střed se doslova mění před očima a do konce roku by měla být jeho stavba dokončena. Lidé se mohou těšit na novou kavárnu, pódium, multifunkční sportoviště nebo posilovnu pro seniory, děti pak na dětské hřiště nebo několik houpaček rozmístěných v prostoru parku.

Konečné obrysy již také získává vodní prvek, jehož kaskáda s vodotryskem bude zajisté jedním z největších lákadel parku, a to nejen pro děti. Lidé si mohou všimnout, že oproti původnímu vodnímu prvku došlo k navýšení dna u kaskády i nádrže. V kaskádě bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Dojde tak k úspoře vody a vodní prvek bude bezpečnější. Vodní prvek nebude určený ke vstupování do vody, nicméně vodní hladina bude oproti původní koncepci dosažitelnější.

Je také dokončena technická část studny, která bude napájet vodní prvek, a již se také rýsuje plocha v okolí vodního prvku, kde budou obnoveny trvalkové záhony. Její povrch bude z pískovcových desek a mlatu. Novinkou je platforma s malými vodotrysky, která je navržena v horní části kaskády v blízkosti kavárny.

Stavebníci také dokončují stropní konstrukci pódia a pracují na interiérech domku správce a kavárny. Interiér kavárny dělí od vnějšího prostředí prosklená stěna s posuvnými skly, které jsou již také nainstalovány. V létě bude možné kavárnu otevřít a propojit s venkovním prostorem.

Už je také sestaven kamenný bar, který je dominantou vnitřku kavárny. Bar se skládá z žulových desek, kterými byl obložen bazén dříve stojící na místě současné kavárny. Uvnitř kavárny bude deset míst k sezení u pěti stolů. Vedle kavárny pod střechou jsou pak další čtyři stoly, na pobytové střeše bude stolů šestnáct.

Na provozovatele kavárny bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové řízení. Jak si kavárnu představují její budoucí návštěvníci, město ví díky dotazníkovému šetření. V kavárně by si lidé přáli kromě obvyklého sortimentu kaváren jídlo pro děti, vegany a vegetariány a obecně zdravou výživu. Zazněla také originální přání, např. na knihobudku v kavárně, hudební nástroje, výstavy nebo autorská čtení. Kavárna by také měla být přátelská psům. Lidé si také přejí usměvavou obsluhu, pohodu, klid a tichou hudbu. Uvítali by také kvalitní Wi-Fi připojení a elektrickou zásuvku.

Město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka již také pracují na přípravách kulturní akce k příležitosti slavnostního otevření nového parku, které se plánuje na jaro 2024.

Do parku Střed se vrátí památník padlým horníkům, Biologické těleso získá důstojnější umístění

Zachování uměleckých děl v parku, zejména nejslavnějšího díla – Biologického tělesa – bylo jedním z požadavků občanů, kteří se zapojili do plánování nového parku spolu s městem a Nadací Proměny Karla Komárka. Architekti při tvorbě architektonického návrhu posoudili kvalitu stávajících uměleckých děl v parku a navrhli jejich zachování. Pro některá díla zvolili jiné, vhodnější umístění nebo navrhli úpravu okolí.

Jaká umělecká díla najdeme v parku Střed?

Biologické těleso
Jedná se o dílo významného českého sochaře Josefa Klimeše. Původní Biologické těleso z epoxidové pryskyřice bylo vystaveno na liberecké výstavě Socha a město v roce 1969. Pro město Most vytvořil autor novou verzi z trvalého materiálu – dioritu, která byla osazena do parku roku 1972. V novém parku ji čeká nové umístění. Architekti považovali za důležité dílu poskytnout důstojnější místo na otevřené ploše trávníku v severní části parku, kde lépe vynikne. Těleso usedne na samostatné zpevněné ploše tvořené kamennými žulovými šlapáky, které pocházejí z původního vodního prvku. Biologické těleso se během let stalo oblíbeným místem setkávání a symbolem parku.

Památník padlým horníkům
Památník z roku 1945 připomíná horníky, kteří zahynuli v odboji za druhé světové války. Jejich jména jsou vyryta na žulovém soklu. Od roku 1985 je socha kulturní památkou. Postava horníka v nadživotní velikosti stojí na žulovém podstavci a v rukou drží napůl svinutý prapor. Bronzová socha se na místo vrací po téměř třiceti letech. Nově bude začleněna do terasy, k níž povede ze dvou stran chodník. Pomník tak získá důstojnější umístění a návštěvníci komfortní přístup k památníku.

Památník padlým horníkům zasazený do terasy, studie Znovuzrození parku Střed

Léda s labutí
Dvoumetrová socha z pískovce, která je součástí vodního prvku, je dílem akademického sochaře Otakara Petroše a pochází z 80. let. Socha bude očištěna a vyspravena v rámci celkových úprav vodní nádrže, kam se po rekonstrukci opět vrátí.

Socha dívky s názvem Pohyb
Autorem sochy dívky z roku 1977 je Otakar Skopový. Socha se nyní nachází před hlavním schodištěm sportovní haly. Po obnově parku se také dočká změny umístění, neboť bude nově osazena na opačné straně parku – u křižovatky ul. Moskevská. S tím souvisí i výměna podstavce za drobnější, který bude lépe odpovídat velikosti sochy.

Socha Spolu
Socha je výsledkem sochařského sympozia 2012, které ve městě Most pravidelně probíhá. Autorem je Karel Gyurjan. Socha zůstává v původní pozici, kde je umístěna v navrženém pásu suchomilných rostlin.

Geologická výstava
Původní expozice hornin z různých dolů mosteckého regionu zůstane zachována, pouze se přesune k západnímu okraji parku, kde tvoří geologickou naučnou stezku.

V současné době probíhá restaurování uměleckých děl z parku, sochy budou zbaveny mechů, řas a takzvané krusty. Po obnově parku původní umělecká díla pomohou propojit historii parku s jeho budoucností.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

V parku Střed se budují nové, osvětlené cesty. Zlepší se průchod parkem i pocit bezpečí

Lidé procházející okolo parku Střed mohou v posledních dnech sledovat, jak v horní části parku u ulice Bělehradská roste nová kavárna, mohou vidět také budoucí pódium nebo domek správce. Intenzivně se ale pracuje v celém parku. Opravuje se kaskáda vodního prvku a dokončuje se jímka pro umístění technologického zařízení fontány.

Vizualizace podia

V současné době se také budují nové cesty. Dokončují se podkladní vrstvy před pokládkou finálního povrchu cest. Architekti z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana navrhli jako základní kompoziční prvek parku čtyři terasy. Terasy budou sloužit jako hlavní příčné cesty. Ty se pak budou v některých místech zužovat a sloužit jen jako pěšiny, v některých místech naopak vytvoří velkorysejší platformy pro hraní nebo setkávání – bude na nich stát pódium, kavárna a domek správce.

Jednotlivé terasy budou provázány cestami, které propojí vodní prvek, kavárnu, pódium a domek správce s dalšími prvky parku, a bude tak vytvořena účelná i bezpečnější cestní síť.

„Pro kolemjdoucí bude mnohem jednodušší novým parkem projít, a to díky většímu počtu vstupů do parku a lepšímu uspořádání samotných cest. Díky modernímu veřejnému osvětlení podél cest, které v parku také dlouho chybělo, se zvýší pocit bezpečí lidí procházejících parkem po setmění,“ vysvětlil Marek Hrvol, primátor města Mostu.

Terasy využívají svažitosti terénu, do kterého se „zakusují“ a podle architektů přitom odkazují na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Inspirací pro tento architektonický návrh byla geologie a morfologie samotného místa, ale také Mostecka obecně. Navrhnout nový systém cest však bylo nezbytně nutné.

„Jsem rád, že nový systém cest vzniká na základě pečlivě získaných podkladů, sesbíraných od veřejnosti. Město a nadace nejprve zmapovaly názory lidí v šetření, které ukázalo, že stávající řešení nevyhovuje. Změnu uspořádání následně navrhovali také občané, stalo se tak na veřejných setkáních pořádaných zástupci města a nadace pro lidi v parku Střed. Zapojovat do proměn lidi patří mezi základní principy fungování naší nadace,“ řekl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Přístupové cesty budou pod dohledem kamer městské policie. Kamery se záznamem s dvaceti kamerovými body budou hlídat také všechny objekty v parku včetně uměleckých děl. Kamerový systém bude sveden do domku správců, kteří budou na bezpečnost a pořádek v parku dohlížet 24 hodin denně.

Terasy nebudou jen cestami, ale také prostorem pro aktivní odpočinek. Jsou totiž navázány na dětská hřiště a další herní prvky, na vodní prvek a na nejnižší terase bude venkovní posilovna především pro seniory.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Park Střed: Příjemný veřejný prostor s prvky pro chytré hospodaření s dešťovou vodou

Důležitou součástí návrhu parku Střed je hospodaření s dešťovou vodou a adaptace na nadcházející změny klimatu. Architekti měli v architektonické soutěži za úkol vytvořit příjemný veřejný prostor pro lidi, který bude zároveň dlouhodobě udržitelný a současně bude umět šetrně využívat přírodní zdroje.

Tým architektů a krajinářů z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, kteří zvítězili v architektonické soutěži o cenu Nadace Proměny Karla Komárka, navrhli řešení s několika principy hospodaření s dešťovou vodou.

Střecha domku pro správce a částečně i střecha nové kavárny budou ozeleněny extenzivní výsadbou. Zelená střecha neboli vegetační střecha je schopná zadržet velké množství vody a jejím odpařováním pak ochlazovat okolí. Kromě toho spotřebovává CO2, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životní prostor pro rostliny i zvířata. Střecha navíc dokáže zadržet polétavý prach, takže lidé dýchají i lepší vzduch.

Zelené střechy jsou přínosné nejen v oblasti ekologie, ale také umožní uspořit náklady na energie. Skladba funkčních vrstev vegetačního souvrství a vegetace významně přispívají k ochraně budovy před ztrátou tepla v zimě. V letních měsících pak zelené střechy umožňují ušetřit za energii pro klimatizaci budov. Nedílnou součástí procesu zadržování vody, ochlazování okolí a snížení prašnosti jsou stromy. Celkem jich bude v parku navíc oproti původnímu stavu vysázeno 15.

Z chodníků, tras a dalších zpevněných ploch v parku bude sváděna srážková voda do travnatých vsakovacích ploch ve směru přirozeného svahu terénu. Zasakováním dochází k obnově spodní vody a podporuje se odpařování vody do prostoru parku. V celém parku jsou pak navrženy mozaiky rozdílných vegetačních ploch s podporou retence (zadržování) dešťové vody, mokřady/průlehy nebo květnatá louka.

Vodní prvek byl v minulosti napojen na veřejný vodovod města, což bylo neekonomické a neekologické řešení. I z toho důvodu se před 30 lety přestaly rozsáhlé vodní nádrže napouštět, park tím ztratil svou unikátní dominantu, a začal postupně chátrat.
Nové řešení vodního prvku je oproti původnímu návrhu nepoměrně ekonomičtější i ekologičtější. Pro úsporu vody i větší bezpečnost bude dno kaskády i nádrže navýšeno. V kaskádě tak bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Voda bude filtrována a recyklována. V roce 2020 byl v parku Střed proveden průzkumný podzemní vrt, který potvrdil, že voda z něj může být využita pro vodní prvek.

Odbornou a finanční podporu ve výši 25 milionů korun na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Lidé společně navrhli provozní řád nového parku Střed

V letošním roce byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce parku Střed. Bezpečnost a pořádek v obnoveném parku budou mít na starosti správci parku. Důležitým podkladem pro jejich práci bude provozní řád. Provozní řád bude sestaven ve spolupráci s odborníky na bezpečnost a údržbu, zástupci města a Nadace Proměny Karla Komárka a bude vycházet z požadavků lidí – budoucích návštěvníků.

Jaká pravidla by měla být zavedena v parku Střed, aby se zde v budoucnu líbilo lidem různých věkových i zájmových skupin, zjišťovalo dotazníkové šetření, které probíhalo od 12. 4. 2022 do 12. 6. 2022. Dotazník vyplnilo 1 124 respondentů. Lidé se zapojili do průzkumu prostřednictvím on-line dotazníku, ale odpovídali také na kulturních akcích města, kde měla informační stánek Nadace Proměny Karla Komárka. Do průzkumu se zapojili také senioři na osmi setkáních zástupců města v klubech seniorů.

Díky průzkumu máme poměrně jasnou představu o tom, kde by případně mohly vzniknout problémy z pohledu správce parku nebo mezi návštěvníky navzájem. Potvrdilo se nám, že pro lidi je samozřejmě stále prioritou dohled nad pořádkem v parku, ale zaznamenali jsme také velké množství optimistických komentářů, ze kterých je patrné, že se lidé na nový park těší, a projektu věří, stejně jako my,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Z průzkumu vyplynulo, že v provozním řádu je podle respondentů nejdůležitější upozornit na zákaz poškozování stromů a dřevin, dále na to, aby majitelé uklízeli po svých psech, a aby byli návštěvníci parku ohleduplní k sobě navzájem, k vybavení parku a udržovali pořádek. Nejméně důležité je podle respondentů upozorňovat na zákaz pouštění hudby z mobilů a reproduktorů, povinnost vést psa na vodítku a zákaz vstupu do vody.

Průzkum také ukázal, že lidé preferují, aby se konzumace alkoholických nápojů omezila pouze na prostory kavárny (46 %). Pro kouření by většina respondentů kromě prostor kavárny vymezila ještě několik tzv. „kuřáckých míst“ (46 %). Pro kola (57 %), koloběžky a skateboardy (37 %) by většina dotázaných v parku vymezila speciální pruhy tak, aby s nimi lidé nevjížděli do celého parku. Většina respondentů (41 %) by uvítala volně přístupné pódium, které by mohl využít každý po dohodě se správcem. 15 % respondentů by volně přístupné pódium omezilo pouze na vybrané dny v měsíci.

V kavárně by si respondenti přáli nalézt obvyklý sortiment kaváren. Dále respondenti požadovali, aby se myslelo na děti, vegany a vegetariány a obecně zdravou výživu. Zazněla také originální přání, např. na knihobudku v kavárně, hudební nástroje, výstavy nebo autorská čtení. Kavárna by také měla být přátelská psům. Lidé si také přejí usměvavou obsluhu, pohodu, klid a tichou hudbu. Uvítali by také kvalitní Wi-Fi připojení a elektrickou zásuvku.

64 % respondentů by omezilo provozní dobu parku od 7:00 do 22:00 hodin s tím, že průchod parkem je v nočních hodinách povolen bez omezení. 31 % dotázaných by pobyt v parku v nočních hodinách nijak neomezovalo.

Provozní řád bude pro fungování parku Střed v Mostě zcela nezbytný. Proto jeho přípravu bereme od počátku opravdu vážně. Přesně při takových příležitostech je potřeba zužitkovat úzkou a dlouhodobou spolupráci s městem a veřejností. Chtěl bych proto velice poděkovat lidem, kteří se průzkumu zúčastnili, a zástupcům města za vyhodnocení odpovědí. Budoucí provoz parku jistě příznivě ovlivní fakt, že se závazná pravidla stávají výsledkem široké diskuze,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Všichni návštěvníci parku budou povinni provozní řád respektovat a uposlechnout pokynů správce parku. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník správcem vykázán a jeho chování může být předmětem přestupkového řízení případně předmětem šetření Policie ČR. Dětská hřiště a sportoviště v parku Střed budou mít vlastní provozní řád.

Nadace Proměny Karla Komárka podporuje obnovu parku Střed obdobnou podporou a nadační podporou ve výši 25 milionů korun.

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je zveřejněn níže jako příloha k článku:

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření

Slavnostní poklepání základního kamene v parku Střed odstartovalo jeho proměnu

Poklepáním na základní kámen byla ve středu 22. června 2022 ve 14 hodin symbolicky zahájena rekonstrukce parku Střed. Poklepání základního kamene se ujal primátor města Mostu Jan Paparega, náměstek primátora Marek Hrvol, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý, Till Rehwaldt za ateliér krajinné architektury Rehwaldt Landscape Architects, Patrik Hoffman za architektonické studio Atelier Hoffman a Miloš Náprstek, jednatel společnosti Gardenline, s. r. o., která je realizátorem stavby.

„Obnovu chátrajícího parku Střed jsme považovali od začátku našeho působení v Mostě za důležitý krok ke zlepšení veřejného prostoru v městě. Jsem rád, že se spousta lidí z Mostu, stejně jako my, pro tento záměr nadchla. Společně s nimi, architekty a s podporou Nadace Proměny Karla Komárka se nám podařilo připravit kvalitní projekt, jehož realizaci právě zahajujeme,” uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu.

Nadace Proměny Karla Komárka přispěla na obnovu parku Střed finanční podporou ve výši 25 milionů korun a odbornou podporou. Na tvorbě projektového záměru se podílela řada odborníků, organizací a také veřejnost – budoucí uživatelé parku, kteří do projektu vnesli vlastní přání a potřeby.

Aktivní zapojení města, odborníků a místních lidí do proměny představuje jeden ze základních předpokladů pro to, aby vznikl prostor, který bude mezi lidmi oblíbený a všeobecně přijímaný. Jsme rádi, že obyvatelé Mostu s námi a městem budoucnost parku Střed spoluutvářeli a věříme, že se do něho budou rádi vracet a že jej budou ochraňovat. Proměna vylidněného místa ve funkční a bezpečnou součást centra města považuji za trvalou hodnotu, mající sekundárně význam pro rozvoj celého severočeského regionu,“ řekl Luboš Veselý, který je pověřen řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Návrh architektů vybraný v architektonické soutěži Cena Nadace Proměny Karla Komárka pracuje i s rizikem vandalismu a s tím, aby město zvládlo udržet provoz parku do budoucna.
Myšlenku udržitelnosti symbolizuje také základní kámen parku. Žulová deska s nápisem „Základní kámen – Znovuzrození parku Střed 22. 6. 2022” pochází z jednoho z bazénů, namísto kterého bude stát kavárna. Původní žulové desky, které lemovaly bazény, budou využity nejen na sestavení baru v kavárně ale také na vybudování zpevněné plochy pod sochou Biologického tělesa, které je v parku od jeho otevření v 70. letech. Bude také zachována část stávající dlažby v okolí kaskád a spodního bazénu. Využití těchto původních materiálů symbolicky propojí slavnou minulost parku a jeho budoucnost.

Poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba a zároveň právě tento kámen bude tím úplně posledním dílem, který bude před kolaudací umístěn, a to na vrchol baru v kavárně, jako barový pult. Bude tak dlouhá léta připomínat návštěvníkům parku datum zahájení Znovuzrození parku Střed.

Očekávaný termín, kdy bude park pro veřejnost otevřen, je září 2023.
Projekt Znovuzrození parku Střed v Mostě podporuje Nadace Proměny Karla Komárka odbornou podporou a finanční podporou ve výši 25 milionů korun.

Po desítkách let chátrání se park Střed v Mostě dočká obnovy. Proměna přichází, stavba začíná

Most 31. května – Podpisem smlouvy se zhotovitelem Gardenline s. r. o. a společným setkáním realizátora stavby, vedení statutárního města Most a Nadace Proměny Karla Komárka a zástupců architektonických ateliérů byla zahájena realizace obnovy parku Střed v Mostě. O obnovu desetiletí chátrajícího parku se město Most pokoušelo v posledních dvaceti letech několikrát, různá projektová řešení se však nikdy nepodařilo zrealizovat. Nyní proměna parku Střed konečně přichází, a to díky spolupráci města s Nadací Proměny Karla Komárka, která obnovu parku Střed finančně a odborně podpořila. Rekonstrukce parku bude zahájena v červnu 2022 a očekávaný termín, kdy bude park pro veřejnost otevřen, je září 2023. Základní kámen Znovuzrození parku Střed bude slavnostně poklepán ve středu 22. června 2022 ve 14 hodin.


Stavebních a vegetačních prací se ujme společnost Gardenline s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Projekt řeší celkovou rekonstrukci parku, která byla navržena v souladu s výsledky architektonické soutěže architekty Tillem Rehwaldtem a Patrikem Hoffmanem. Celková rozloha řešeného území činí cca 5,1 ha. Důležitou součástí návrhu je i hospodaření s dešťovou vodou. Arboristé se nejprve zaměří na nutné ošetření stromů a poté dojde k demolici nefunkčních ploch a bazénů a výstavbě nových objektů, cest, vodních prvků a následovat budou sadové a parkové úpravy. Po desítkách let se lidé také dočkají osvětlení parku a zajímavého mobiliáře. Na projektu obnovy parku Střed město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka pracuje již od roku 2016. Podílela se na něm řada odborníků a také veřejnost – budoucí uživatelé parku, kteří do projektu vtiskli vlastní přání a potřeby.


„Jsem rád, že konečně na vlastní oči společně uvidíme, jak se park začíná měnit. Věřím, že se nám povede park proměnit v oblíbené místo, jakým byl dřív. Částečnou obnovou původních vodních prvků uděláme určitě radost pamětníkům a seniorům, své místo si v parku ale najdou také rodiny s dětmi, sportovci, milovníci kultury nebo dobré kávy. Vítězné řešení architektů, se kterým uspěli v architektonické soutěži, se vyrovnává i s rizikem vandalismu a s tím, abychom zvládli udržet provoz parku do budoucna,“ uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu.

Jak bude park Střed vypadat v roce 2023 se mohou Mostečané podívat již nyní. Nadace Proměny Karla Komárka zveřejnila spolu s městem Most 3D vizualizaci parku, ve které doslova ožije park, lidé, příroda i voda. Novým parkem Střed je provede herec Martin Hofmann, Luďan ze seriálu Most! a představí prvky, které vyrostou v novém parku – kavárnu, pódium, kaskádu s vodotryskem, multifunkční sportoviště, posilovnu pro seniory nebo domek správce.,

„V nadaci nám velmi záleží na kvalitním a nadčasovém řešení veřejných prostor. Nejinak je tomu v případě parku Střed v Mostě, do něhož ve spolupráci s městem dostáváme prvky, které z něj učiní bezpečné místo pro trávení času všech generací. V každém projektu činíme maximum pro informování veřejnosti, a proto jsme se vůbec poprvé rozhodli do projektu zařadit právě 3D vizualizaci. Považujeme ji za nejlepší formu, jak lidem budoucí podobu parku přiblížit,“ řekla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Vítězný návrh parku Střed od týmů architektů a krajinářů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana byl v architektonické soutěži oceněn hlavně za čisté krajinářské řešení, které v omezené podobě oživuje původní srdce parku s fontánou a citlivě je doplňuje o nové architektonické prvky. Řešení také využívá terénních modelací v podobě teras, vzájemně provázaných cestami.

Park je navržen tak, aby v budoucnu nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. Veškerý mobiliář, hřiště a objekty pracují s rizikem vandalismu, dají se snadno čistit a opravit. Kácet se bude minimálně, náhradou za vykácené dřeviny bude provedena výsadba nových stromů. Umělecká díla v parku zůstanou zachována.

Projekt znovuzrození parku Střed v Mostě podporuje Nadace Proměny Karla Komárka částkou 25 milionů korun.

Další podrobnosti na https://parkstred.cz/ nebo www.nadace-promeny.cz
Facebook: @promeny.parku

Kontakty:
Statutární město Most
Klára Vydrová, tisková mluvčí statutárního města Most
+420476448326
+420739589594
Klara.Vydrova@mesto-most.cz

Veronika Loucká, koordinátorka participace s veřejností, Znovuzrození parku Střed +420476448720
+420724009399
Veronika.Loucka@mesto-most.cz

Nadace Proměny Karla Komárka
Lukáš Pfauser, PR manažer
+420775654314
lukas.pfauser@nadace-promeny.cz

Foto 1: Vizualizace – park Střed v Mostě (Nadace Proměny Karla Komárka)
Foto 2: Vizualizace – park Střed v Mostě – obnovená fontána (Nadace Proměny Karla Komárka)
Foto 3: Stav před rekonstrukcí – park Střed v Mostě 2022 (Statutární město Most)
Foto 4: Stav před rekonstrukcí – park Střed v Mostě 2022 (Statutární město Most)
Foto 5: Park Střed v 70. letech 20. stol., tehdy se mu říkalo Sadové náměstí (Oblastní archiv Most, p. Hlaváček)

Vizí Nadace Proměny Karla Komárka je odpovědná a aktivní společnost vytvářející dlouhodobě udržitelné prostředí pro život, ve které se důležitá rozhodnutí činí ve spolupráci občanů, úřadů a institucí. Nadace dodává inspiraci, odvahu a zkušenosti lidem, kteří chtějí zlepšovat přírodní prostředí měst. Pomáhá jim pochopit svou roli ve společenském dění, uvědomit si důležitost vzájemné spolupráce a získat klíčové dovednosti především díky praktickým zkušenostem v prostředí, k němuž mají vztah.

Více: http://www.nadace-promeny.cz/cz/o-nadaci/poslani.html

Na obnovu zeleně v novém parku Střed zatím dárci přispěli více než 150 tisíci korun

Příspěvky na obnovu zeleně v parku Střed v Mostě překročily v lednu 2022 částku 150 tisíc korun. Stalo se tak i díky ateliéru Flera zahradního architekta Ferdinanda Lefflera a inženýrské firmě PLANTinspekta. Obě společnosti se staly bronzovými partnery parku, za což jim, stejně jako všem dalším dárcům, patří velké poděkování.

Výsadbu stromů v parku Střed v Mostě, která se symbolicky otevřela na den stromů 20. října loňského roku, podpořila celá řada dárců. Z toho čtyři dárci adoptovali celý strom za 15 tisíc korun. Menší dárci přispívali na všechny vybrané části stromů – listy, větve, kmen nebo kořeny. Největší zájem je mezi dárci o národní strom, tedy o lípu.

Každá koruna na obnovu zeleně v parku Střed v Mostě se počítá a jsem ráda, že se nám podařilo vybrat 150 tisíc korun. Obnova zeleného srdce tohoto severočeského města představuje jednu z našich hlavních aktivit. Naše nadace podporuje obnovy zahrad mateřských škol či aktivity spolků. Děkuji za nadaci všem lidem, kteří nám s nimi takto pomáhají,“ řekla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Možnost pomoct rozpumpovat zelené srdce Mostu je stále otevřená. Připojte se ke stávajícím dárcům a podpořte výsadbu vybraného listnáče na: http://srdcemostu.cz.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Představujeme Vám poslední z hlavních budoucích prvků parku Střed: Vodní prvek

Vodní prvek byl v parku Střed v návrhu Otakara Kuči z roku 1967 hlavní dominantou původního parku. Park díky této velkorysé a unikátní vodní koncepci v 70. a 80. letech obdivovali jak místní lidé, tak návštěvníci z různých koutů České republiky. Při přípravě projektového záměru na obnovu parku Střed se město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka ptalo občanů města, co by v novém parku nemělo chybět. Lidé se téměř jednohlasně shodli na tom, že by si přáli v parku obnovit vodní prvky.

„Tento požadavek lidí velmi silně rezonoval ve všech fázích přípravy projektu, a my jsme proto věděli, že pokud chceme parku vrátit jeho původní slávu, měla by být dominantou parku tekoucí a tryskající voda. To byl jeden z hlavních požadavků města a nadace směrem k architektům. Ve vítězném návrhu je proto zachována nejoblíbenější část původní koncepce vodního prvku, která připomene park v době, kterou si mnozí z nás, včetně mě, pamatují. Věřím, že to potěší hlavně pamětníky, ale také mladší ročníky, a samozřejmě děti,“ vysvětlil primátor města Mostu Jan Paparega.

Vodní kaskáda povede od nově navržené kavárny s dětským hřištěm k fontáně se sochou Lédy s labutí. V horní části kaskád v blízkosti kavárny je navržena platforma s malými vodotrysky. Ty budou v letních měsících zlepšovat mikroklima a mohou také sloužit ke hře s vodou i k osvěžení. A je dobře, že v Mostě taková místa opět přibývají.

„Nově postavené město Most bývalo podle vzpomínek občanů pověstné velkým množstvím krásných vodních prvků, které musely být postupně zrušeny, a nyní lidem ve městě chybí. Jsem ráda, že naše nadace pomohla Mostečanům vrátit do veřejného prostoru vodu. Lidé také jistě ocení, že v parku bude obnoven dominantní prvek velkého vodního gejzíru. Kaskáda, stejně jako tomu bylo v minulosti, vnáší do kompozice parku nejen klid, zvuk vody, ale i pohyb a možnost interakce s vodou. Současné řešení je oproti původnímu ekonomičtější a provoz udržitelnější a bezpečnější,“ popsala ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Pro úsporu vody i větší bezpečnost bude dno kaskády i nádrže navýšeno. V kaskádě tak bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Vodní prvek nebude určený ke vstupování do vody, nicméně vodní hladina bude oproti původní koncepci dosažitelnější. Bude také zrekonstruováno schodiště s trvalkovými záhony.

V místech, kde dojde ke zrušení původních dominant vodního prvku, jsou navrženy dominanty nové. Je tak zachována původní myšlenka, ve které jádro parku tvořila trojúhelníková soustava tří vodních prvků. Dva z nich budou nahrazeny a jeden zrekonstruován místo soustavy dvou bazénů bude v jižní části parku vybudována kavárna a na místě nádrže se záhony u ul. Bělehradská bude stát pódium.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Představujeme Vám čtvrtý z pěti hlavních prvků parku Střed: Kavárna

Nová moderní kavárna s pobytovými schody bude srdcem parku Střed. Návštěvníkům nabídne široký výběr nejrůznějších druhů kávy, nápojů, dortů a dezertů a také tzv. „street food“ – sendviče, bagetky, tousty nebo saláty. A podle sezony pak třeba zmrzlinu, burčák, mošty, speciální zdravé šťávy nebo, až se ochladí, polévky.

Interiér kavárny dělí od vnějšího prostředí prosklená stěna s posuvnými skly. V létě bude možné kavárnu otevřít a propojit s venkovním prostorem. Uvnitř kavárny bude 12 míst k sezení u třech stolů, tři místa k sezení budou u baru. Bar je dominantou vnitřku kavárny a bude sestaven z žulových desek, kterými je nyní obložen bazén, stojící na místě budoucí kavárny. Vedle kavárny pod střechou je pak dalších 20 míst k sezení, stejně tak na pobytové střeše. Terasa bude orámována skleněným zábradlím. Návštěvníci tak budou mít z výšky výhled na celý park včetně pódia, vodního prvku nebo dětského hřiště.

„Provozovatel bude vybrán ve výběrovém řízení, které bude vyhlášeno před dokončením stavby v příštím roce. Požadavkem bude, aby provozovatel parkové kavárny měl zkušenosti s podobným provozem a uměl zajistit vysokou úroveň zákaznického servisu,“ uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu.

Kavárna je navržena na sezonní provoz, jak to bývá v parcích obvyklé. To znamená, že bude otevřená přibližně od konce dubna do konce září.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.