Stavba parku Střed se blíží k dokončení. Bude se vybírat provozovatel kavárny, slavnostní otevření se plánuje na jaro

Park Střed se doslova mění před očima a do konce roku by měla být jeho stavba dokončena. Lidé se mohou těšit na novou kavárnu, pódium, multifunkční sportoviště nebo posilovnu pro seniory, děti pak na dětské hřiště nebo několik houpaček rozmístěných v prostoru parku.

Konečné obrysy již také získává vodní prvek, jehož kaskáda s vodotryskem bude zajisté jedním z největších lákadel parku, a to nejen pro děti. Lidé si mohou všimnout, že oproti původnímu vodnímu prvku došlo k navýšení dna u kaskády i nádrže. V kaskádě bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Dojde tak k úspoře vody a vodní prvek bude bezpečnější. Vodní prvek nebude určený ke vstupování do vody, nicméně vodní hladina bude oproti původní koncepci dosažitelnější.

Je také dokončena technická část studny, která bude napájet vodní prvek, a již se také rýsuje plocha v okolí vodního prvku, kde budou obnoveny trvalkové záhony. Její povrch bude z pískovcových desek a mlatu. Novinkou je platforma s malými vodotrysky, která je navržena v horní části kaskády v blízkosti kavárny.

Stavebníci také dokončují stropní konstrukci pódia a pracují na interiérech domku správce a kavárny. Interiér kavárny dělí od vnějšího prostředí prosklená stěna s posuvnými skly, které jsou již také nainstalovány. V létě bude možné kavárnu otevřít a propojit s venkovním prostorem.

Už je také sestaven kamenný bar, který je dominantou vnitřku kavárny. Bar se skládá z žulových desek, kterými byl obložen bazén dříve stojící na místě současné kavárny. Uvnitř kavárny bude deset míst k sezení u pěti stolů. Vedle kavárny pod střechou jsou pak další čtyři stoly, na pobytové střeše bude stolů šestnáct.

Na provozovatele kavárny bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové řízení. Jak si kavárnu představují její budoucí návštěvníci, město ví díky dotazníkovému šetření. V kavárně by si lidé přáli kromě obvyklého sortimentu kaváren jídlo pro děti, vegany a vegetariány a obecně zdravou výživu. Zazněla také originální přání, např. na knihobudku v kavárně, hudební nástroje, výstavy nebo autorská čtení. Kavárna by také měla být přátelská psům. Lidé si také přejí usměvavou obsluhu, pohodu, klid a tichou hudbu. Uvítali by také kvalitní Wi-Fi připojení a elektrickou zásuvku.

Město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka již také pracují na přípravách kulturní akce k příležitosti slavnostního otevření nového parku, které se plánuje na jaro 2024.

V parku Střed se budují nové, osvětlené cesty. Zlepší se průchod parkem i pocit bezpečí

Lidé procházející okolo parku Střed mohou v posledních dnech sledovat, jak v horní části parku u ulice Bělehradská roste nová kavárna, mohou vidět také budoucí pódium nebo domek správce. Intenzivně se ale pracuje v celém parku. Opravuje se kaskáda vodního prvku a dokončuje se jímka pro umístění technologického zařízení fontány.

Vizualizace podia

V současné době se také budují nové cesty. Dokončují se podkladní vrstvy před pokládkou finálního povrchu cest. Architekti z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana navrhli jako základní kompoziční prvek parku čtyři terasy. Terasy budou sloužit jako hlavní příčné cesty. Ty se pak budou v některých místech zužovat a sloužit jen jako pěšiny, v některých místech naopak vytvoří velkorysejší platformy pro hraní nebo setkávání – bude na nich stát pódium, kavárna a domek správce.

Jednotlivé terasy budou provázány cestami, které propojí vodní prvek, kavárnu, pódium a domek správce s dalšími prvky parku, a bude tak vytvořena účelná i bezpečnější cestní síť.

„Pro kolemjdoucí bude mnohem jednodušší novým parkem projít, a to díky většímu počtu vstupů do parku a lepšímu uspořádání samotných cest. Díky modernímu veřejnému osvětlení podél cest, které v parku také dlouho chybělo, se zvýší pocit bezpečí lidí procházejících parkem po setmění,“ vysvětlil Marek Hrvol, primátor města Mostu.

Terasy využívají svažitosti terénu, do kterého se „zakusují“ a podle architektů přitom odkazují na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Inspirací pro tento architektonický návrh byla geologie a morfologie samotného místa, ale také Mostecka obecně. Navrhnout nový systém cest však bylo nezbytně nutné.

„Jsem rád, že nový systém cest vzniká na základě pečlivě získaných podkladů, sesbíraných od veřejnosti. Město a nadace nejprve zmapovaly názory lidí v šetření, které ukázalo, že stávající řešení nevyhovuje. Změnu uspořádání následně navrhovali také občané, stalo se tak na veřejných setkáních pořádaných zástupci města a nadace pro lidi v parku Střed. Zapojovat do proměn lidi patří mezi základní principy fungování naší nadace,“ řekl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Přístupové cesty budou pod dohledem kamer městské policie. Kamery se záznamem s dvaceti kamerovými body budou hlídat také všechny objekty v parku včetně uměleckých děl. Kamerový systém bude sveden do domku správců, kteří budou na bezpečnost a pořádek v parku dohlížet 24 hodin denně.

Terasy nebudou jen cestami, ale také prostorem pro aktivní odpočinek. Jsou totiž navázány na dětská hřiště a další herní prvky, na vodní prvek a na nejnižší terase bude venkovní posilovna především pro seniory.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Park Střed: Příjemný veřejný prostor s prvky pro chytré hospodaření s dešťovou vodou

Důležitou součástí návrhu parku Střed je hospodaření s dešťovou vodou a adaptace na nadcházející změny klimatu. Architekti měli v architektonické soutěži za úkol vytvořit příjemný veřejný prostor pro lidi, který bude zároveň dlouhodobě udržitelný a současně bude umět šetrně využívat přírodní zdroje.

Tým architektů a krajinářů z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, kteří zvítězili v architektonické soutěži o cenu Nadace Proměny Karla Komárka, navrhli řešení s několika principy hospodaření s dešťovou vodou.

Střecha domku pro správce a částečně i střecha nové kavárny budou ozeleněny extenzivní výsadbou. Zelená střecha neboli vegetační střecha je schopná zadržet velké množství vody a jejím odpařováním pak ochlazovat okolí. Kromě toho spotřebovává CO2, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životní prostor pro rostliny i zvířata. Střecha navíc dokáže zadržet polétavý prach, takže lidé dýchají i lepší vzduch.

Zelené střechy jsou přínosné nejen v oblasti ekologie, ale také umožní uspořit náklady na energie. Skladba funkčních vrstev vegetačního souvrství a vegetace významně přispívají k ochraně budovy před ztrátou tepla v zimě. V letních měsících pak zelené střechy umožňují ušetřit za energii pro klimatizaci budov. Nedílnou součástí procesu zadržování vody, ochlazování okolí a snížení prašnosti jsou stromy. Celkem jich bude v parku navíc oproti původnímu stavu vysázeno 15.

Z chodníků, tras a dalších zpevněných ploch v parku bude sváděna srážková voda do travnatých vsakovacích ploch ve směru přirozeného svahu terénu. Zasakováním dochází k obnově spodní vody a podporuje se odpařování vody do prostoru parku. V celém parku jsou pak navrženy mozaiky rozdílných vegetačních ploch s podporou retence (zadržování) dešťové vody, mokřady/průlehy nebo květnatá louka.

Vodní prvek byl v minulosti napojen na veřejný vodovod města, což bylo neekonomické a neekologické řešení. I z toho důvodu se před 30 lety přestaly rozsáhlé vodní nádrže napouštět, park tím ztratil svou unikátní dominantu, a začal postupně chátrat.
Nové řešení vodního prvku je oproti původnímu návrhu nepoměrně ekonomičtější i ekologičtější. Pro úsporu vody i větší bezpečnost bude dno kaskády i nádrže navýšeno. V kaskádě tak bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Voda bude filtrována a recyklována. V roce 2020 byl v parku Střed proveden průzkumný podzemní vrt, který potvrdil, že voda z něj může být využita pro vodní prvek.

Odbornou a finanční podporu ve výši 25 milionů korun na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Lidé společně navrhli provozní řád nového parku Střed

V letošním roce byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce parku Střed. Bezpečnost a pořádek v obnoveném parku budou mít na starosti správci parku. Důležitým podkladem pro jejich práci bude provozní řád. Provozní řád bude sestaven ve spolupráci s odborníky na bezpečnost a údržbu, zástupci města a Nadace Proměny Karla Komárka a bude vycházet z požadavků lidí – budoucích návštěvníků.

Jaká pravidla by měla být zavedena v parku Střed, aby se zde v budoucnu líbilo lidem různých věkových i zájmových skupin, zjišťovalo dotazníkové šetření, které probíhalo od 12. 4. 2022 do 12. 6. 2022. Dotazník vyplnilo 1 124 respondentů. Lidé se zapojili do průzkumu prostřednictvím on-line dotazníku, ale odpovídali také na kulturních akcích města, kde měla informační stánek Nadace Proměny Karla Komárka. Do průzkumu se zapojili také senioři na osmi setkáních zástupců města v klubech seniorů.

Díky průzkumu máme poměrně jasnou představu o tom, kde by případně mohly vzniknout problémy z pohledu správce parku nebo mezi návštěvníky navzájem. Potvrdilo se nám, že pro lidi je samozřejmě stále prioritou dohled nad pořádkem v parku, ale zaznamenali jsme také velké množství optimistických komentářů, ze kterých je patrné, že se lidé na nový park těší, a projektu věří, stejně jako my,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Z průzkumu vyplynulo, že v provozním řádu je podle respondentů nejdůležitější upozornit na zákaz poškozování stromů a dřevin, dále na to, aby majitelé uklízeli po svých psech, a aby byli návštěvníci parku ohleduplní k sobě navzájem, k vybavení parku a udržovali pořádek. Nejméně důležité je podle respondentů upozorňovat na zákaz pouštění hudby z mobilů a reproduktorů, povinnost vést psa na vodítku a zákaz vstupu do vody.

Průzkum také ukázal, že lidé preferují, aby se konzumace alkoholických nápojů omezila pouze na prostory kavárny (46 %). Pro kouření by většina respondentů kromě prostor kavárny vymezila ještě několik tzv. „kuřáckých míst“ (46 %). Pro kola (57 %), koloběžky a skateboardy (37 %) by většina dotázaných v parku vymezila speciální pruhy tak, aby s nimi lidé nevjížděli do celého parku. Většina respondentů (41 %) by uvítala volně přístupné pódium, které by mohl využít každý po dohodě se správcem. 15 % respondentů by volně přístupné pódium omezilo pouze na vybrané dny v měsíci.

V kavárně by si respondenti přáli nalézt obvyklý sortiment kaváren. Dále respondenti požadovali, aby se myslelo na děti, vegany a vegetariány a obecně zdravou výživu. Zazněla také originální přání, např. na knihobudku v kavárně, hudební nástroje, výstavy nebo autorská čtení. Kavárna by také měla být přátelská psům. Lidé si také přejí usměvavou obsluhu, pohodu, klid a tichou hudbu. Uvítali by také kvalitní Wi-Fi připojení a elektrickou zásuvku.

64 % respondentů by omezilo provozní dobu parku od 7:00 do 22:00 hodin s tím, že průchod parkem je v nočních hodinách povolen bez omezení. 31 % dotázaných by pobyt v parku v nočních hodinách nijak neomezovalo.

Provozní řád bude pro fungování parku Střed v Mostě zcela nezbytný. Proto jeho přípravu bereme od počátku opravdu vážně. Přesně při takových příležitostech je potřeba zužitkovat úzkou a dlouhodobou spolupráci s městem a veřejností. Chtěl bych proto velice poděkovat lidem, kteří se průzkumu zúčastnili, a zástupcům města za vyhodnocení odpovědí. Budoucí provoz parku jistě příznivě ovlivní fakt, že se závazná pravidla stávají výsledkem široké diskuze,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Všichni návštěvníci parku budou povinni provozní řád respektovat a uposlechnout pokynů správce parku. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník správcem vykázán a jeho chování může být předmětem přestupkového řízení případně předmětem šetření Policie ČR. Dětská hřiště a sportoviště v parku Střed budou mít vlastní provozní řád.

Nadace Proměny Karla Komárka podporuje obnovu parku Střed obdobnou podporou a nadační podporou ve výši 25 milionů korun.

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je zveřejněn níže jako příloha k článku:

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření

Slavnostní poklepání základního kamene v parku Střed odstartovalo jeho proměnu

Poklepáním na základní kámen byla ve středu 22. června 2022 ve 14 hodin symbolicky zahájena rekonstrukce parku Střed. Poklepání základního kamene se ujal primátor města Mostu Jan Paparega, náměstek primátora Marek Hrvol, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý, Till Rehwaldt za ateliér krajinné architektury Rehwaldt Landscape Architects, Patrik Hoffman za architektonické studio Atelier Hoffman a Miloš Náprstek, jednatel společnosti Gardenline, s. r. o., která je realizátorem stavby.

„Obnovu chátrajícího parku Střed jsme považovali od začátku našeho působení v Mostě za důležitý krok ke zlepšení veřejného prostoru v městě. Jsem rád, že se spousta lidí z Mostu, stejně jako my, pro tento záměr nadchla. Společně s nimi, architekty a s podporou Nadace Proměny Karla Komárka se nám podařilo připravit kvalitní projekt, jehož realizaci právě zahajujeme,” uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu.

Nadace Proměny Karla Komárka přispěla na obnovu parku Střed finanční podporou ve výši 25 milionů korun a odbornou podporou. Na tvorbě projektového záměru se podílela řada odborníků, organizací a také veřejnost – budoucí uživatelé parku, kteří do projektu vnesli vlastní přání a potřeby.

Aktivní zapojení města, odborníků a místních lidí do proměny představuje jeden ze základních předpokladů pro to, aby vznikl prostor, který bude mezi lidmi oblíbený a všeobecně přijímaný. Jsme rádi, že obyvatelé Mostu s námi a městem budoucnost parku Střed spoluutvářeli a věříme, že se do něho budou rádi vracet a že jej budou ochraňovat. Proměna vylidněného místa ve funkční a bezpečnou součást centra města považuji za trvalou hodnotu, mající sekundárně význam pro rozvoj celého severočeského regionu,“ řekl Luboš Veselý, který je pověřen řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Návrh architektů vybraný v architektonické soutěži Cena Nadace Proměny Karla Komárka pracuje i s rizikem vandalismu a s tím, aby město zvládlo udržet provoz parku do budoucna.
Myšlenku udržitelnosti symbolizuje také základní kámen parku. Žulová deska s nápisem „Základní kámen – Znovuzrození parku Střed 22. 6. 2022” pochází z jednoho z bazénů, namísto kterého bude stát kavárna. Původní žulové desky, které lemovaly bazény, budou využity nejen na sestavení baru v kavárně ale také na vybudování zpevněné plochy pod sochou Biologického tělesa, které je v parku od jeho otevření v 70. letech. Bude také zachována část stávající dlažby v okolí kaskád a spodního bazénu. Využití těchto původních materiálů symbolicky propojí slavnou minulost parku a jeho budoucnost.

Poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba a zároveň právě tento kámen bude tím úplně posledním dílem, který bude před kolaudací umístěn, a to na vrchol baru v kavárně, jako barový pult. Bude tak dlouhá léta připomínat návštěvníkům parku datum zahájení Znovuzrození parku Střed.

Očekávaný termín, kdy bude park pro veřejnost otevřen, je září 2023.
Projekt Znovuzrození parku Střed v Mostě podporuje Nadace Proměny Karla Komárka odbornou podporou a finanční podporou ve výši 25 milionů korun.

Po desítkách let chátrání se park Střed v Mostě dočká obnovy. Proměna přichází, stavba začíná

Most 31. května – Podpisem smlouvy se zhotovitelem Gardenline s. r. o. a společným setkáním realizátora stavby, vedení statutárního města Most a Nadace Proměny Karla Komárka a zástupců architektonických ateliérů byla zahájena realizace obnovy parku Střed v Mostě. O obnovu desetiletí chátrajícího parku se město Most pokoušelo v posledních dvaceti letech několikrát, různá projektová řešení se však nikdy nepodařilo zrealizovat. Nyní proměna parku Střed konečně přichází, a to díky spolupráci města s Nadací Proměny Karla Komárka, která obnovu parku Střed finančně a odborně podpořila. Rekonstrukce parku bude zahájena v červnu 2022 a očekávaný termín, kdy bude park pro veřejnost otevřen, je září 2023. Základní kámen Znovuzrození parku Střed bude slavnostně poklepán ve středu 22. června 2022 ve 14 hodin.


Stavebních a vegetačních prací se ujme společnost Gardenline s. r. o., která zvítězila ve výběrovém řízení na dodavatele stavby. Projekt řeší celkovou rekonstrukci parku, která byla navržena v souladu s výsledky architektonické soutěže architekty Tillem Rehwaldtem a Patrikem Hoffmanem. Celková rozloha řešeného území činí cca 5,1 ha. Důležitou součástí návrhu je i hospodaření s dešťovou vodou. Arboristé se nejprve zaměří na nutné ošetření stromů a poté dojde k demolici nefunkčních ploch a bazénů a výstavbě nových objektů, cest, vodních prvků a následovat budou sadové a parkové úpravy. Po desítkách let se lidé také dočkají osvětlení parku a zajímavého mobiliáře. Na projektu obnovy parku Střed město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka pracuje již od roku 2016. Podílela se na něm řada odborníků a také veřejnost – budoucí uživatelé parku, kteří do projektu vtiskli vlastní přání a potřeby.


„Jsem rád, že konečně na vlastní oči společně uvidíme, jak se park začíná měnit. Věřím, že se nám povede park proměnit v oblíbené místo, jakým byl dřív. Částečnou obnovou původních vodních prvků uděláme určitě radost pamětníkům a seniorům, své místo si v parku ale najdou také rodiny s dětmi, sportovci, milovníci kultury nebo dobré kávy. Vítězné řešení architektů, se kterým uspěli v architektonické soutěži, se vyrovnává i s rizikem vandalismu a s tím, abychom zvládli udržet provoz parku do budoucna,“ uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu.

Jak bude park Střed vypadat v roce 2023 se mohou Mostečané podívat již nyní. Nadace Proměny Karla Komárka zveřejnila spolu s městem Most 3D vizualizaci parku, ve které doslova ožije park, lidé, příroda i voda. Novým parkem Střed je provede herec Martin Hofmann, Luďan ze seriálu Most! a představí prvky, které vyrostou v novém parku – kavárnu, pódium, kaskádu s vodotryskem, multifunkční sportoviště, posilovnu pro seniory nebo domek správce.,

„V nadaci nám velmi záleží na kvalitním a nadčasovém řešení veřejných prostor. Nejinak je tomu v případě parku Střed v Mostě, do něhož ve spolupráci s městem dostáváme prvky, které z něj učiní bezpečné místo pro trávení času všech generací. V každém projektu činíme maximum pro informování veřejnosti, a proto jsme se vůbec poprvé rozhodli do projektu zařadit právě 3D vizualizaci. Považujeme ji za nejlepší formu, jak lidem budoucí podobu parku přiblížit,“ řekla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Vítězný návrh parku Střed od týmů architektů a krajinářů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana byl v architektonické soutěži oceněn hlavně za čisté krajinářské řešení, které v omezené podobě oživuje původní srdce parku s fontánou a citlivě je doplňuje o nové architektonické prvky. Řešení také využívá terénních modelací v podobě teras, vzájemně provázaných cestami.

Park je navržen tak, aby v budoucnu nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu. Veškerý mobiliář, hřiště a objekty pracují s rizikem vandalismu, dají se snadno čistit a opravit. Kácet se bude minimálně, náhradou za vykácené dřeviny bude provedena výsadba nových stromů. Umělecká díla v parku zůstanou zachována.

Projekt znovuzrození parku Střed v Mostě podporuje Nadace Proměny Karla Komárka částkou 25 milionů korun.

Další podrobnosti na https://parkstred.cz/ nebo www.nadace-promeny.cz
Facebook: @promeny.parku

Kontakty:
Statutární město Most
Klára Vydrová, tisková mluvčí statutárního města Most
+420476448326
+420739589594
Klara.Vydrova@mesto-most.cz

Veronika Loucká, koordinátorka participace s veřejností, Znovuzrození parku Střed +420476448720
+420724009399
Veronika.Loucka@mesto-most.cz

Nadace Proměny Karla Komárka
Lukáš Pfauser, PR manažer
+420775654314
lukas.pfauser@nadace-promeny.cz

Foto 1: Vizualizace – park Střed v Mostě (Nadace Proměny Karla Komárka)
Foto 2: Vizualizace – park Střed v Mostě – obnovená fontána (Nadace Proměny Karla Komárka)
Foto 3: Stav před rekonstrukcí – park Střed v Mostě 2022 (Statutární město Most)
Foto 4: Stav před rekonstrukcí – park Střed v Mostě 2022 (Statutární město Most)
Foto 5: Park Střed v 70. letech 20. stol., tehdy se mu říkalo Sadové náměstí (Oblastní archiv Most, p. Hlaváček)

Vizí Nadace Proměny Karla Komárka je odpovědná a aktivní společnost vytvářející dlouhodobě udržitelné prostředí pro život, ve které se důležitá rozhodnutí činí ve spolupráci občanů, úřadů a institucí. Nadace dodává inspiraci, odvahu a zkušenosti lidem, kteří chtějí zlepšovat přírodní prostředí měst. Pomáhá jim pochopit svou roli ve společenském dění, uvědomit si důležitost vzájemné spolupráce a získat klíčové dovednosti především díky praktickým zkušenostem v prostředí, k němuž mají vztah.

Více: http://www.nadace-promeny.cz/cz/o-nadaci/poslani.html

2. 10. 2021 – MOSTECKÉ MOŠTOBRANÍ: velká akce pro rodiny s dětmi v parku Střed

Mostecký park Střed ožije v sobotu 2. října poslední větší akcí před zahájením jeho rekonstrukce. Nadace Proměny Karla Komárka s podporou statutárního města Most pořádá v parku Střed den plný jídla, pití a zábavy. Na programu jsou kromě ochutnávek rozličných jablečných nápojů a pokrmů také zábavná kulturní představení pro děti a rodiče. Program rozšíří tři tematické debatní panely.

Akce bude zahájena ve 14 hodin úvodním diskuzním blokem, který se bude věnovat moštování. Zazní zajímavé informace o výrobě oblíbeného jablečného nápoje a návštěvníci budou mít možnost si vyzkoušet lisování jablek.

Park Střed oživujeme dlouhodobě a MOSTECKÉ MOŠTOBRANÍ představuje výbornou příležitost pozvat na jedno místo kromě odborníků také oblíbené umělce. A především místní lidi. O zábavu pro děti a rodiče se postarají umělci z divadla Toy Machine. Vystoupí dětský sbor Korálek a kouzelník Hopsík na své Halabala show,“ přiblížila program ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová. Také informovala o tom, že na místě budou po celou dobu stánky s občerstvením včetně vegetariánského bistra. Bude zde také možné zakoupit a ochutnat jedinečný mošt, který byl vytvořený speciálně pro park Střed.

O významu zeleně pro život ve městě pohovoří Michal Tarant z litvínovského Centra ekologické výchovy. Součástí programu budou také zajímavé workshopy. S divadelníky z Toy Machine si budou moci děti vyzkoušet výrobu přírodních loutek na prvním workshopu. Druhý workshop pro děti, který se ponese v duchu landartu, tedy přírodního umění, povede antropoložka Ludmila Škrabáková. Ta se zároveň coby řečnice zúčastní druhého diskuzního bloku.

Důležitou součástí programu bude také diskuze mosteckých obyvatel se zástupci nadace, města a architekty o chystané proměně parku a jednotlivých prvcích. Komunikace s občany tak pokračuje i v době, kdy se projekt dostává do finále.

Lidé se o novinky z parku Střed zajímají a mají od začátku zájem s námi mluvit nejen o budoucnosti parku, ale také o svých obavách. Architekti tak věděli, co by si lidé v parku přáli, aby do něj rádi chodili. Zároveň věděli, že navrhují park do prostředí s vyšším rizikem vandalismu. Dobře řešené a lidmi využívané prostředí tyto problémy výrazně snižuje. Jsem přesvědčen o tom, že se nám společně povedlo to nejdůležitější zachytit, a park se stane bezpečným a oblíbeným místem lidí z celého Mostu,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Obnovu park Střed v Mostě podpořila Nadace Proměny Karla Komárka částkou 25 milionů a odbornou podporou. Celý proces obnovy po dvouleté předpřípravné fázi započal v roce 2018, kdy město nadační podporu obdrželo. Nadace následně uspořádala architektonickou soutěž, ve které zvítězil návrh Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. Výsledná podoba parku bude v duchu poslání Nadace Proměny Karla Komárka odrážet potřeby místních obyvatel, kteří se do všech fází obnovy zapojili. Slavnostní otevření nového parku se předpokládá na konci roku 2022.

Představujeme Vám druhý z pěti hlavních prvků parku Střed: Domek správce

Domek pro správce bude moderně vybaveným centrem bezpečnosti a také sportu. Bude vybudován ve spodní části parku Střed u sportovní haly vedle víceúčelového hřiště.

Správci budou v parku přítomni 24 hodin denně. Budou zaměstnanci městské policie a jejich hlavním úkolem bude dohlížet na bezpečnost a pořádek v obnoveném parku. „Se správcem parku budou od začátku spolupracovat asistenti prevence kriminality a strážníci. Do domku správce bude také sveden kamerový systém, který bude monitorovat celý park prostřednictvím dvaceti kamerových bodů. Kamery se záznamem budou hlídat přístupové cesty i všechny objekty v parku včetně uměleckých děl,“ popisuje ředitel Městské policie Most Jaroslav Hrvol.

Jedním z požadavků architektonické soutěže Nadace Proměny Karla Komárka bylo zahrnutí prvků chytrého hospodaření s dešťovou vodou do architektonického návrhu parku Střed.

Zelená střecha na domku správce představuje jedno ze stále častěji používaných opatření, jak města přizpůsobovat dopadům klimatických změn. Zeleň zadržuje vodu, která se postupně odpařuje a ochlazuje tak objekt i okolí, rostliny navíc poskytují útočiště živočichům. Prosazovat chytrá a citlivá řešení pro příjemnější život ve městech patří mezi hlavní náplň činnosti naší nadace“ vysvětluje ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Prodloužená střecha kryje posezení s pítkem u hřiště, kde si budou moci sportovci odpočinout ve stínu zelené střechy a občerstvit se. Součástí domku budou také toalety pro návštěvníky parku.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

13. 6. 2021 – Víkend otevřených zahrad

V neděli, dne 13. června 2021 od 14:00 naposledy park Střed oživí před jeho obnovou slavnost Víkend otevřených zahrad. Architekti představí budoucí podobu parku, nebude chybět hudba, zábava pro děti ani sport. Program akce naleznete ke stažení ZDE.

Již potřetí bude v parku Střed probíhat oslava zeleně a setkávání nazvaná Víkend otevřených zahrad. V parku bude připraven program pro nejrůznější věkové a zájmové skupiny obyvatel. Poprvé se nezapomene dokonce ani na sportovce.

Cílem Víkendu otevřených zahrad, který probíhá v celé České republice a v dalších zemích Evropy, je oživit městské zahrady a parky a představit jejich potenciál široké veřejnosti.

„Že má park Střed potenciál se díky lidem znovu probudit k životu, dokázala řada úspěšných akcí v minulých letech, které do parku přilákaly stovky návštěvníků ze všech částí města. Doufám, že se podaří i ta letošní, vlastně poslední velká akce v původním parku Střed. Na konci roku 2021 už bude probíhat výstavba nového parku, která bude dokončena v roce 2022,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Součástí bohatého programu bude komentovaná prohlídka, během které zástupci Nadace Proměny Karla Komárka a architekti představí budoucí prvky parku. Na místo se znovu vrátí také výstava historických fotografií a vzpomínek pamětníků „Mapa minulosti parku Střed“. Budoucí podobu parku přiblíží nové výstavní panely. Návštěvníci tak budou moci zároveň nahlédnout do minulosti i budoucnosti parku přímo na místě, které zanedlouho projde dlouho očekávanou obnovou.

„Víkend otevřených zahrad je naší tradiční akcí, jejímž prostřednictvím lidem přibližujeme proměnu parku a hovoříme s nimi o tom, na co se těší a z čeho mají obavy. Poskytují nám tak cenné informace, které mají dopad na kvalitu proměny. Na akci představíme také výslednou podobu parku, která reagovala na potřeby města i občanů a je velmi povedená,“ podotkla ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Pro malé i větší děti bude připravena vzdělávací zábavná stezka Střediska volného času, na které se děti dozvědí něco o planetě Zemi a správném chování v parku a v přírodě. Pomoci alespoň na chvíli vrátit vodu do kaskády mohou děti díky zajímavému výtvarnému programu Základní umělecké školy v ul. Moskevská.

K poslechu i k tanci a hlavně pro dobrou náladu jako již tradičně zahraje Big Band Zdenka Tölga a hudební program pro návštěvníky parku si připravili také žáci Základní umělecké školy F. L. Gassmanna.

V parku Střed se díky Nadaci Proměny Karla Komárka vůbec poprvé dostane také na příznivce sportu. Zájemci si budou moci celé odpoledne zatrénovat s legendárními Černými anděly. Děti i dospělí si vyzkouší pétanque nebo držení rovnováhy na slackline. Nadace dále připraví dráhy a výbavu pro skateboarding.

Na nedělní oslavu zeleně a setkávání v centrálním parku města Mostu určenou pro děti, dospělé i seniory společně zvou statutární město Most, Nadace Proměny Karla Komárka, mostecké základní umělecké školy a Středisko volného času.
Akce je součástí aktivit zaměřených na obnovu mosteckého parku Střed, které probíhají s podporou Nadace Proměny Karla Komárka.

Kam se podělo těleso?

Park Střed v Mostě čeká pestrý první máj 

Neobvyklé prvomájové překvapení zažili lidé v zeleném srdci města Most. V parku Střed, který se také díky podpoře Nadace Proměny Karla Komárka v blízké době začne naplno obnovovat, totiž zmizelo oblíbené biologické těleso. Objekt, připomínající mnohým okamžiky prvních polibků, dostal zároveň na měsíc nového parťáka. Nad celým místem, které ožilo i zvuky, květinami nebo soutěží, se tak vznesla otázka, proč se těleso vlastně vytratilo.  

Biologické těleso autora Josefa Klimeše je s životem Mostu spojeno nesmazatelně od roku 1972. Teď 49 let po osazení do parku poprvé „zmizelo“. Studentky a studenti z Ateliéru Přírodní materiály Fakulty umění a designu ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně vložili na objekt krychli potaženou chytře tak, aby splynula s okolím. Ojedinělá akce vyvolala vzpomínky na první rande „u klobouku“.

„K parku Střed a jeho okolí mě pojí velmi osobní vztah, protože moje rodina bydlí nedaleko na sídlišti Stovky a já sama jsem si tady v dětství hrála a dostala první pusu. Jsme nyní na dobré cestě, abychom naplnili jeden z našich záměrů vytvořit z parku tepající střed města, který propojí lidi všech generací a různých společenských vrstev,“ řekla rodilá Mostečanka a členka správní rady Nadace Proměny Karla Komárka Klára Laurenčíková s tím, že důležitým krokem bude také dále promyslet volnočasové využívání parku.

Lidé nemusejí mít obavy, že by o oblíbené těleso spojené nejen s romantickými okamžiky úplně přišli. Studenti mu totiž v parku Střed vyrobili kopii. Nový parťák, jehož skupina svaří z železných drátů, váží zhruba třicet kilogramů. Konstrukci přivezou z ateliéru a do země na měsíc bezpečně ukotví. Smyslem instalace bylo ukázat lidem, kam se předmět přezdívaný také UFO na podzim roku 2022 přesune.

„S biologickým tělesem spojují Mostečané mnoho osobních vzpomínek. Považujeme proto za důležité objekt umístit na důstojné místo a nechat ho vyniknout v otevřené ploše trávníku v severní části parku. Těleso usedne na samostatné zpevněné ploše tvořené z kamenných žulových šlapáků, které pocházejí z původního vodního prvku,“ vysvětlila Eliška Nováková z týmu architektů a krajinářů kolem Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana. 

Umělecká instalace vytvořila ideální atmosféru pro představení poslání nadace, která klade při přetváření veřejných míst pro lepší život důraz na aktivní zapojení lidí. Nadace tak na prvního máje poskytla lidem volně k rozebrání tulipány a uspořádala soutěž. Stačilo se od 1. do 8. května u přesunutého tělesa nebo kdekoliv jinde vyfotografovat a snímek poslat na e-mail parkstred@nadace-promeny.cz. Nadace ten nejlepší odměnila fotoaparátem Fujifilm Instax Mini.

Most zahájil slunečnou sezónu symbolicky v parku Střed, který se i díky nadačnímu příspěvku ve výši 25 milionů korun trvale promění přesně tak, jak si obyvatelé města Mostu, členové místních spolků, organizací, škol a v neposlední řadě odborníci společně přáli.

Kontakt pro média:
Lukáš Pfauser
+420 775 654 314
lukas.pfauser@nadace-promeny.cz